?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 遵义内墙涂料(批发,销?h,供应,哪家? - 遵义新花岗腻子有限公?/title> <meta name="Keywords" content="遵义内墙涂料"> <meta name="Description" content="Z详细介绍遵义内墙涂料(q销江苏Q山东,江)产品内容,包括遵义内墙涂料的用途、型受范围、图片等,在这里你可以得知所有遵义内墙涂料新M及最新的市场遵义内墙涂料h.咨询电话:13508512042"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312" /> <link href="/template/zynzf/css/css.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script type="text/javascript" src="/template/zynzf/js/jquery-1.4.2.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/zynzf/js/jquery.imagezoom.min.js"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="topline"> <div class="top_t"> <div class="top_in"> <div class="lc"> 您好Q欢q光临“遵义新花岗d有限公司”网站! </div> <div class="topnav"> <a href="/weibo/" target="_blank">企业微博</a> <a href="/sitemap.html" title="|站地图">|站地图</a> <a href="/sitemap.xml">XML</a> <a><span style="cursor:hand" onclick="window.external.addfavorite('http://www.173864.live','遵义内墙涂料(批发,销?h,供应,哪家? - 遵义新花岗腻子有限公?)">收藏本站</span></a> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/24188/stat/"></script> </div> </div> </div> </div><!--end topline--> <div class="top"> <div class="logo"><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,28,0" width="457" height="99"> <param name="movie" value="/template/zynzf/images/logoflash.swf" /> <param name="quality" value="high" /> <param name="wmode" value="transparent" /> <embed src="/template/zynzf/images/logoflash.swf" quality="high" pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" width="457" height="99" wmode="transparent"></embed> </object></div> <div class="search"> <script type="text/javascript"> $(function() { var $content = $('#content'); $('#sel').click(function(event) { event.stopPropagation(); if ($content.is(":visible")) { $content.hide(); } else { $content.show(); } }); $('#content li').click(function() { $('#in').val($(this).text()); }); $(document).click(function() { $content.hide(); }); $('li').last().show(); }); </script> <div class="search-panel"> <form name="formSeach" id="formSeach" title="误入商品关键词" action="/key.aspx" onSubmit="Seach()" > <input type="text" class="text" value="误入商品关键词" onfocus="if(this.value=='误入商品关键词'){this.value='';}" onblur="if(this.value==''){this.value='误入商品关键词'}" size="34"/> <div class="dropItem"> <input type="text" value="站内" readonly="readonly" class="drop" id="in" /> <span id="sel" class="anc"><img src="/template/zynzf/images/in_but.jpg"></span> <ul class="options show" id="content"> <li><span><a href="javascript:void(0)">站内</a></span></li> <li><span><a href="javascript:void(0)">站外</a></span></li> </ul> </div> <input type="submit" value="?? class="search-submit"> </form> </div> </div> <!--end topright--> <div class="clear"></div> </div><!--end top--> <div class="clear"></div> <!--start menu--> <div class="menu"> <ul> <li><a href="/">|站首页</a></li> <li><a href="/about/" >关于我们</a></li> <li><a href="/news/" >新闻资讯</a></li> <li><a href="/supply/" >产品展示</a> <dd> <dl><a href="/rjqjl/" title="乌漆系?>乌漆系?/a></dl> <dl><a href="/zdq/" title="真石?>真石?/a></dl> <dl><a href="/qmtl/" title="墙面涂料">墙面涂料</a></dl> <dl><a href="/nzf/" title="d_?>d_?/a></dl> <dl><a href="/sxtl/" title="水性涂?>水性涂?/a></dl> <dl><a href="/wqtl/" title="外墙涂料">外墙涂料</a></dl> <dl><a href="/nqtl/" title="内墙涂料">内墙涂料</a></dl> </dd> </li> <li><a href="/download/" >工程案例</a></li> <li><a href="/about/about3.html" >加入我们</a> <dd> <dl><a href="/about/about2.html" title="工程漆加?>工程漆加?/a></dl><dl><a href="/about/about3.html" title="装修公司加入">装修公司加入</a></dl><dl><a href="/about/about4.html" title="装修漆加?>装修漆加?/a></dl> </dd> </li> <li><a href="/about/about5.html">在线留言</a></li> <li><a href="/contact/" >联系我们</a></li> </ul> </div> <!--end menu--> <div class="clear"></div> <div style="width:100%"> <img src="/template/zynzf/images/ad1.jpg" width="100%"> </div> <div class="ban_bottom"></div> <div class="clear"></div><!--start main--> <div class="main"> <!--start 左侧--> <div class="left"> <!--start 分类--> <div class="iprolist"> <div class="lefttitle"><h2>产品分类</h2></div> <div class="listcon"> <dl> <dt><a href="/rjqjl/">乌漆系?/a></dt> <dt><a href="/zdq/">真石?/a></dt> <dt><a href="/qmtl/">墙面涂料</a></dt> <dd><a href="/supply/45.html">遵义d微珠保温砂浆</a></dd> <dd><a href="/supply/44.html">遵义聚合物抗裂砂?/a></dd> <dt><a href="/nzf/">d_?/a></dt> <dd><a href="/supply/39.html">内外墙腻子粉</a></dd> <dd><a href="/supply/36.html">遵义环保d_?/a></dd> <dd><a href="/supply/34.html">遵义d_?/a></dd> <dt><a href="/sxtl/">水性涂?/a></dt> <dd><a href="/supply/31.html">水性石膏粉</a></dd> <dd><a href="/supply/28.html">遵义涂料</a></dd> <dt><a href="/wqtl/">外墙涂料</a></dt> <dd><a href="/supply/15.html">外墙工程?/a></dd> <dd><a href="/supply/13.html">外墙d_?/a></dd> <dt><a href="/nqtl/">内墙涂料</a></dt> <dd><a href="/supply/6.html">内墙防水涂料</a></dd> <dd><a href="/supply/1.html">内墙d_?/a></dd> </dl> </div> </div> <!--end 分类--> <div class="clear"></div> <div class="clear"></div> <!--start 联系我们--> <div class="iprolist"> <div class="lefttitle"><h2>联系我们</h2></div> <div class="listcon"> <p> <span style="font-size:14px;font-family:SimSun;">联系人:</span><span style="font-size:14px;font-family:SimSun;">何先?/span> </p> <p> <span style="font-size:14px;font-family:SimSun;">电话Q?/span><span style="font-size:14px;font-family:SimSun;">13508512042</span> </p> <p> <span style="font-size:14px;font-family:SimSun;">邮箱Q?/span><span style="font-size:14px;font-family:SimSun;">401838498@qq.com</span> </p> <p> <span style="font-size:14px;font-family:SimSun;">|址Q?/span><span style="font-size:14px;font-family:SimSun;">www.173864.live</span> </p> <p> <span style="font-size:14px;font-family:SimSun;">地址Q?/span><span style="font-size:14px;font-family:SimSun;">贵州省遵义县三岔镇庆q居寨婆?8?/span> </p> </div> </div> <!--end 联系我们--> </div><!--end 左侧--> <!--start 右侧--> <div class="right"> <div class="title"><h2>产品中心<span>/Products</span></h2><div class="location">您现在的位置Q?a href="/">首页</a> > <a href="/supply/">供应产品</a> > <a href="/nqtl/">内墙涂料</a> > <a href="/supply/48.html">遵义内墙涂料</a></div></div> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style=" padding:1px; margin-bottom:12px; border:1px solid #e7e7e7; background:#fafafa;"> <tr> <td width="300" align="center" valign="top" style="padding:10px; border-right:1px solid #e7e7e7;"><p style="border:2px solid #dbdbdb;width:300px;" title="遵义内墙涂料"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/24188/20151204101923.jpg?path=www.173864.live/uploads/cp/20151204101923.jpg" width="300" height="280" onload="imgZoomer(this,300,280)" onclick="new ImageViewer(this,'img');" alt="遵义内墙涂料"/></p></td> <td valign="top"><div class="proct_bg1"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <th width="19%">产品名称Q?/th> <td width="81%"><h1><span id="nesttitle">遵义内墙涂料</span></h1></td> </tr> <tr> <th>产品型号Q?/th> <td></td> </tr> <tr> <th style=" vertical-align:top;">产品介:</th> <td><p></p></td> </tr> </table> <div style="float:left;width:320px;margin-left:30px;_margin-left:30px; margin-top:110px;"> </div> </div></td> </tr> </table> <div class="content" > <h2><span>详细说明</span></h2> <div class="detail"> <p><span style="font-size:14px;font-family:SimSun;">使用遵义<a href="/nqtl/" target="_blank">内墙涂料</a></span><span style="font-size:14px;font-family:SimSun;">安全措施</span><br /> <span style="font-size:14px;font-family:SimSun;">1?所有工人应严格执行q守安全操作规E,加强职业健康安全意识Q上架施工时佩藏个h防护用品。尤其注意要pd安全带?/span><br /> <span style="font-size:14px;font-family:SimSun;">2?外架使用前应Ҏ个架体进行检查和修,验收合格后方可用?/span><br /> <span style="font-size:14px;font-family:SimSun;">3?在脚手架上施工,面砖及小型工其等应放在不易掉落的地方Q以免离I物伤人?/span><br /> <span style="font-size:14px;font-family:SimSun;">4?施工时不得出现立体交叉作业?/span><br /><span id="nestremark"></span></p> </div> <p> 上一条:<a href="/supply/50.html">遵义内墙d_批?/a> 下一?<a href="/supply/47.html">贵州内墙涂料</a> </p> </div> <div class="tag">相关标签Q?a href='/key.aspx?k=%cd%bf%c1%cf'>涂料</a>,<a href='/key.aspx?k=%c4%e5%d7%d3%b7%db'>d_?/a>,<a href='/key.aspx?k=%c4%da%c7%bd%cd%bf%c1%cf'>内墙涂料</a>,</div> <div class="tag">来源Q?a href='http://www.173864.live/supply/48.html'>http://www.173864.live/supply/48.html</a></div> <div class="tag">旉:2015/12/4 0:00:00</div> <div class="clear"></div> <!--end promessage--> <div class="clear"></div> <div class="info_key"><span>关键字:</span></div> <div class="clear"></div> <div class=n_info_con2> <H4 class=t04>相关资讯</H4> <div class=info_b> <ul class=p_list_ul> <li><a href="/news/163.html" title="真石漆的施工讑֤要求及方?>真石漆的施工讑֤要求及方?/a></li> <li><a href="/news/162.html" title="外墙d_与基层界面之间有什么关p?>外墙d_与基层界面之间有什么关p?/a></li> <li><a href="/news/161.html" title="遵义d_与d胶粉有何不同Q?>遵义d_与d胶粉有何不同Q?/a></li> <li><a href="/news/160.html" title="遵义涂料—瓷砖胶的用误?>遵义涂料—瓷砖胶的用误?/a></li> <li><a href="/news/159.html" title="遵义d_介l其优点">遵义d_介l其优点</a></li> <li><a href="/news/158.html" title="耐高温防腐涂料涂刷应注意些什么?">耐高温防腐涂料涂刷应注意些什么?</a></li> <li><a href="/news/157.html" title="吊顶d使用工艺程">吊顶d使用工艺程</a></li> <li><a href="/news/156.html" title="内外墙腻子粉施工时生裂~的原因">内外墙腻子粉施工时生裂~的原因</a></li> <li><a href="/news/155.html" title="遵义环保d_选购技?>遵义环保d_选购技?/a></li> <li><a href="/news/154.html" title="使用遵义水性石膏粉的好处?">使用遵义水性石膏粉的好处?</a></li> </ul> <div class=clear></div> </div> </div> <div class=n_info_con2> <H4 class=t04>相关产品</H4> <div class=info_b> <dl> <dt> <a title="" href="/supply/66.html"> <IMG title="" alt="" src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/24188/20151204110737.jpg?path=www.173864.live/uploads/cp/20151204110737.jpg" width="150" height="120"> </a> </dt> <dd> <a href="/supply/66.html" title="内外墙腻子粉h"> 内外墙腻子粉h </a> </dd> </dl><dl> <dt> <a title="" href="/supply/65.html"> <IMG title="" alt="" src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/24188/20151204110638.jpg?path=www.173864.live/uploads/cp/20151204110638.jpg" width="150" height="120"> </a> </dt> <dd> <a href="/supply/65.html" title="内外墙腻子粉厂家"> 内外墙腻子粉厂家 </a> </dd> </dl><dl> <dt> <a title="" href="/supply/64.html"> <IMG title="" alt="" src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/24188/20151204110614.jpg?path=www.173864.live/uploads/cp/20151204110614.jpg" width="150" height="120"> </a> </dt> <dd> <a href="/supply/64.html" title="内外墙腻子粉批发"> 内外墙腻子粉批发 </a> </dd> </dl><dl> <dt> <a title="" href="/supply/63.html"> <IMG title="" alt="" src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/24188/20151204110150.jpg?path=www.173864.live/uploads/cp/20151204110150.jpg" width="150" height="120"> </a> </dt> <dd> <a href="/supply/63.html" title="遵义d_h?> 遵义d_h? </a> </dd> </dl> <div class=clear></div> </div> </div> </div> <!--end content--> <div class="clear"></div> </div> <!--end 右侧--> </div> <!--end main--> <div class="clear"></div> <!--foot--> <div class="footbg"> <div class="foot"> <div class="footbox"> <div class="footnav"> <a href="/about/" title="关于我们">关于我们</a> | <a href="/news/" title="新闻资讯">新闻资讯</a> | <a href="/supply/" title="产品展示">产品展示</a> | <a href="/contact/" title="联系我们">联系我们</a> | <a href="#top">回到剙</a> | <a href="/4g/">手机|站</a> | <a href="/sitemap.html">XML地图</a></div> <div class="contact"> 地址Q贵州省遵义县三岔镇庆远居寨婆岭28?   全国咨询热线Q?3508512042   联系人:何先?/div> <div class="copyright"> Powered by <a title="企业pȝ" target="_blank" rel="nofollow">{l</a>.<script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2015-10-31/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <a >黔ICP?5016009?1</a> <br /> Copyright© <a href="http://www.173864.live">www.173864.live</a>  <a href="http://www.173864.live" target="_blank">遵义d_?/a>,<a href="http://www.173864.live" target="_blank">遵义内外墙腻子粉</a>?a href="http://www.173864.live" target="_blank">遵义涂料</a>{?Ƣ迎来电咨询. <script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://");document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1256801264'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s95.#/z_stat.php%3Fid%3D1256801264%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script> <p> <strong>热门城市推广: </strong> <a href="/city_index.aspx?city=zunyi" title="遵义" target="_blank" rel="nofollow">遵义</a> <a href="/city_index.aspx?city=chishui" title="赤水" target="_blank" rel="nofollow">赤水</a> <a href="/city_index.aspx?city=huichuanqu" title="汇川? target="_blank" rel="nofollow">汇川?/a> <a href="/city_index.aspx?city=tongzixian" title="桐梓? target="_blank" rel="nofollow">桐梓?/a> <a href="/city_index.aspx?city=suiyangxian" title="l阳? target="_blank" rel="nofollow">l阳?/a> <a href="/city_index.aspx?city=zhenganxian" title="正安? target="_blank" rel="nofollow">正安?/a> <a href="/city_index.aspx?city=fenggangxian" title="凤岗? target="_blank" rel="nofollow">凤岗?/a> <a href="/city_index.aspx?city=honghuagangqu" title="U花岗区" target="_blank" rel="nofollow">U花岗区</a> <a href="/city_index.aspx?city=meitanxian" title="湄潭? target="_blank" rel="nofollow">湄潭?/a> <a href="/city_index.aspx?city=renhuai" title="仁怀" target="_blank" rel="nofollow">仁怀</a> <a href="/city_index.aspx?city=yuqingxian" title="余庆? target="_blank" rel="nofollow">余庆?/a> <a href="/city_index.aspx?city=xishui" title="习水" target="_blank" rel="nofollow">习水</a> </p> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImJS.js"></script> </div> </div> </div></div> <script type="text/javascript"> $(function(){ $('.menu li').hover(function(){ $(this).find('dd').show(); }, function(){ $(this).find('dd').hide(); }) }) </script> <!--foot--> <script type="text/javascript"> $(document).ready(function(){ $(".jqzoom").imagezoom(); $("#thumblist li a").click(function(){ $(this).parents("li").addClass("tb-selected").siblings().removeClass("tb-selected"); $(".jqzoom").attr('src',$(this).find("img").attr("mid")); $(".jqzoom").attr('rel',$(this).find("img").attr("big")); }); }); </script> <a href="http://www.173864.live/"><span class="STYLE1">ݿ©</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <a href="http://www.582380.tw">ոapp</a> <a href="http://www.634806.tw">ƱƼtxt</a> <a href="http://www.967096.tw">㽭6 1ʿ</a> <a href="http://www.757050.tw">ֿ3ֱ</a> <a href="http://www.eknbtn.tw">6ʮ1н򽱽</a> <a href="http://www.546073.tw">ʮڻʹ˾绰</a> <a href="http://www.351014.tw">δ׬Ǯҵ</a> <a href="http://www.dpsetc.tw">5¼</a> <a href="http://www.896766.tw">Ʊǵô㹫ʽ</a> <a href="http://www.356368.tw">ɹſ3</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>